TJÄNSTER

Vi har kunskapen som krävs för att se nya möjligheter för din tullhantering.

Tullhantering

Låt oss se över din tullhantering – även om du sköter den själv – och se om den kan förbättras.

Tulldeklarationer

Vår stora kunskap och erfarenhet är viktig för att vi ska hitta den lösning som passar dig bäst.

Om du låter oss sköta dina tulldeklarationer kan du fokusera på det du är bra på. Du kan också fritt välja logistikpartner eftersom vi är helt transportneutrala. Om vi tar ett helhetsgrepp om din tullhantering får vi god kännedom om dina varor och varuflöden. Då kan vi lättare säkerställa att din tullhantering sköts på ett effektivt och korrekt sätt.
För större ärendemängder ser vi gärna att informationen överförs elektroniskt från ditt affärssystem för ökad säkerhet och kostnadseffektivitet.

Tullager

Kontakta oss för ett första samtal om hur tullager kan hjälpa dig!

På ett tullager kan du förvara dina varor oförtullade.Varorna förtullas först när du tar ut dem från lagret. När du använder tullager betalar du tull i samband med utleverans av de importvaror som du omsätter inom EU, men för de importvaror som du återexporterar betalar du ingen tull. Det finns därför goda möjligheter att spara stora pengar. Din likviditet förstärks med anledning av tullbesparingen samt av det faktum att betalningen av de avgifter för de varor du omsätter i EU flyttas fram när du börjar med tullager.
Du behöver ge oss vissa data för att vi ska kunna utreda om du tjänar på att använda tullager. När du har bestämt dig för att sätta igång upprättar vi tillsammans gemensamma rutiner och går igenom hur informationsöverföringen ska gå till och vilka system som är lämpliga att använda. Eftersom TullXperten är transportneutralt spelar det ingen roll vem du anlitar för att transportera ditt gods.

Aktiv och passiv förädling

Vi hjälper dig att komma igång och sköter sedan den löpande tullhanteringen.

Om du importerar produkter som du förädlar innan du återexporterar dem så kan besparingsmöjligheterna med aktiv förädling vara mycket stora. Allt ifrån reparation till tillverkning och montering kan utgöra grund för aktiv förädling. Vi har det avancerade systemstöd och den kunskap som krävs både för små volymer och för mer omfattande volymer med många artiklar och transaktioner. Informationen från dig kan överföras manuellt eller elektroniskt. Vi hjälper dig att utreda vilken besparingspotential du har samt att söka ditt tillstånd till aktiv förädling.
När tillståndet är beviljat och rutiner etablerats kan hanteringen påbörjas och du kan börja spara pengar.

Om du låter förädla varor utanför EU med insatsvaror som sänts från EU som varor i fri omsättning kan du spara pengar om du använder passiv förädling. Du betalar då nedsatt tull när din färdiga vara förtullas vid återimporten.

Outsourcing

Vi kan hjälpa dig med det mesta som rör tullhantering.

Kostnaden för att driva en egen tullavdelning är stor. Kraven på kunskap och systemstöd är omfattande och avdelningen kan därför ibland kosta mer än den smakar. Om du låter oss sköta hela din tullhantering så har du tillgång till kompetent personal året runt.
Vi hjälper dig med dina tulldeklarationer, klassificerar dina varor och uppdaterar dina register samt sköter dina olika tillstånd.

Andra tullhanteringstjänster

Vi kan hjälpa dig med det mesta som rör tullhantering.

När du ska förflytta ditt oförtullade gods måste en transitering upprättas. Det kan vi hjälpa dig med. Vi har de tillstånd och system som krävs samt nödvändig kunskap.

När handel bedrivs med länder som EU har handelsavtal med så kan tullavgifterna bli lägre om varans ursprung intygas.Vi kan hjälpa dig att upprätta det ursprungsintyg som krävs eller utreda vilket intyg din leverantör ska upprätta.

Om du behöver söka tillstånd att upprätta fakturadeklaration så kan vi hjälpa dig att hitta rätt i det komplicerade regelverket. Dessutom har vi tillstånd att utfärda dokument som styrker din varas gemenskapsstatus. Vill du vara helt säker på att din vara är rätt klassificerad kan vi hjälpa dig med att ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, BKB.

Konsulttjänster

Tillståndshantering

Ta hjälp av våra specialister med din tillståndshantering så får du tid över till annat.

Ska du söka eller ompröva ett tillstånd hos Tullverket? Sannolikt upplever du det komplicerat och kunskapskrävande. Kontakta våra tullspecialister så får du hjälp och råd att ro din ansökan i land.
Om du är osäker på vilka tillstånd som är relevanta för ditt företag hjälper vi dig att gå igenom din verksamhet för att se vilka tillståndsbehov just du har.

Analys

Vi har kunskapen som krävs för att se nya möjligheter för din tullhantering.

Låt oss se över din tullhantering, även om du sköter den själv, och se om den kan förbättras. Kan du använda ett tullförfarande med ekonomisk verkan och spara pengar? Betalar du rätt avgifter? Kan du använda ett ursprungsintyg för att få ner tullkostnaden?
Använder du rätt tullvärde? Är du redo för en tullrevision? Uppfyller du kraven som ställts på dig i samband med att du erhållit tillstånd avTullverket? Är din vara förknippad med restriktioner och krav?

Klassificering

Med korrekt hantering av ditt artikelregister betalar du rätt avgifter.

Hur ser din hantering av varuklassificering ut idag? Vikten av att det register som används i samband med att dina deklarationer upprättas håller god kvalitet kan inte nog betonas. Ett fel i registret kan få förödande konsekvenser för dina kostnader om det inte upptäcks.
Låt oss se över ditt artikelregister och klassificeringen av dina produkter. Vi kan gå igenom det som en engångsåtgärd alternativt sköta den löpande hanteringen av registret. Dessutom kan vi då vi klassificerar din vara utreda om restriktioner föreligger.

AEO-certifiering

När du bestämt dig för att låta certifiera ditt företag hjälper vi dig hela vägen från start till mål.

AEO står för Authorized Economic Operator och är ett kvalitetssäkringssystem för dig som har kontakt med Tullverket. Kvalitetssäkringen gäller i hela EU. Som AEO-certifierat företag är det lättare för dig att söka tillstånd för handel med tredje land och vid certifieringen får du dessutom en grundlig genomgång av den egna verksamheten. AEO är en erkänd kvalitetsstämpel i Sverige, EU och internationellt.
Kontakta oss för ett första rådgivningsmöte. Vi hjälper dig att utreda om du har råd att stå utanför eller om du bör påbörja din certifiering. När du väl har bestämt dig för att göra detta hjälper vi dig hela vägen från start till mål.

Utbildning

En utbildning är en investering som kommer att löna sig.

Våra utbildningar utförs av våra tullspecialister och de har stor erfarenhet av att hålla kurser. Om du behöver en grundkurs i tullhantering, en fördjupningskurs i klassificering eller en kurs helt anpassad efter dina behov spelar ingen roll – vi kan hjälpa dig. Med våra kurser upprätthåller du kompetensen på ditt företag och minskar därmed risken för kostsamma fel i dina tulldeklarationer.
Låt våra specialister hjälpa er – en utbildning är en investering som kommer att löna sig. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt kursutbud.

Intrastatredovisning

Våra effektiva och för ändamålet skräddarsydda system sparar pengar åt dig.

Köper eller säljer du varor i EU kan du behöva lämna uppgifter om din handel till Statistiska Centralbyrån, så kallad Intrastat. Vi kan sköta rapporteringen åt dig. Skicka dina verifikationer löpande för manuell hantering eller låt oss genom filhantering ta del av viss information ur ditt affärssystem för en automatiserad och effektiv lösning.
 

CBAM

Vi erbjuder support inom CBAM-området. Kontakta våra tullkonsulter för mer information.

TullXperten har ett samarbete med ett företag som är specialiserade på utsläppsrapportering och CBAM-relaterade frågor. Vi ser detta som en möjlighet att erbjuda en tjänst inom ett område vilket vi som tullombud normalt inte hanterar, då utsläppsberäkningar inte är en del av vår kärnkompetens. Vår samarbetspartner erbjuder bland annat:

  • Datainsamling och rapportering enligt CBAM
  • Kontakt med era leverantörer och underleverantörer till leverantörer
  • Konsultation om datakrav och datakvalitet
  • Strategiskt hållbarhetsarbete
  • Hållbarhetsrapportering enligt TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), GRI (Global Reporting Initiative), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) samt EU-taxonomi och andra relevanta ramverk.

Är ni dessutom osäkra på om de varor ni importerar omfattas av CBAM-kravet, då har vi möjlighet att analysera och klassificera ert artikelregister och förse er med en rapport över vilka varor som berörs av CBAM, vilken ni sedan kan låta vår samarbetspartner hantera vidare åt er.

 

Juridiska tjänster

Vi kan tull och vi kan också den underliggande lagstiftningen. Där det finns lagstiftning finns också alltid tolkningssvårigheter. Låt våra jurister reda ut dina tullfrågor, stora som små!

Tullrevision

Har du eller har du haft en tullrevision?

Vi hjälper dig i samband med revisionen i syfte att tidigt minimera risken för uppdebitering och tulltillägg. Vi erbjuder även kostnadsfritt att analysera Tullverkets granskningsrapport.
Låt oss ta reda på hur mycket du kan spara på att överklaga. Möjlighet att överklaga finns i minst tre år, räknat från taxebestämmande dag.

Internrevision

Förekom Tullverket genom att låta oss genomföra en internrevision av din tullhantering.

Vi är den perfekta neutrala parten för att säkerställa att ni är redo för en tullrevision. Låt oss hitta bristerna innan Tullverket gör det. Vi erbjuder också att på regelbunden basis vara din kontrollfunktion i syfte att säkerställa efterlevnad.

Överklagande av tullbeslut

Vi hjälper dig att bestrida Tullverkets beslut.

Vi hjälper dig att överklaga alla former av tullbeslut, stora som små. Oavsett om det är en BKB-ansökan som inte gick som du hade tänkt dig, ett indraget tillstånd, ett beslut om tulltillägg eller en omfattande revision, så hjälper vi dig med bred kompetens och stort engagemang. Vi erbjuder alltid att utan kostnad göra en bedömning av möjligheterna i just ditt ärende.

Avtal

Har du krångliga leverantörsavtal?

Låt oss granska avtalen och säkerställa att ditt företag inte löper onödiga risker. Har du inga skriftliga avtal alls? Då råder vi dig att skriva avtal så att det som överenskommits finns ordentligt reglerat. Kontakta oss för hjälp med att skriva avtal.