Allmänna villkor avseende tulltjänster

Version 1.3 Reviderad 2021-02-22

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna Villkor, härefter ”Villkoren”, skall gälla för köp av tulltjänster och därtill relaterade tjänster mellan Beställaren å ena sidan, och TullXperten Sverige AB, härefter TullXperten, å andra sidan. Gemensamt benämns Beställaren och TullXperten ”Parterna”. Som tulltjänster avses huvudsakligen men inte uteslutande upprättande och inlämnande till tullmyndighet av tulldeklarationer och andra relaterade handlingar, tullagertjänster, Intrastat-rapportering samt rådgivning i tull- och handelsrelaterade frågor.

1.2 Har Beställaren och TullXperten ingått ett separat avtal skall Villkoren gälla i tillägg till det avtalet såvida Villkoren och avtalet inte är motstridiga, i vilket fall Beställarens separata avtal skall gälla.

1.3 TullXperten skall ha rätt att använda sig av koncernbolag och dotterbolag samt underleverantör för att kunna utföra tjänster.

1.4 TullXperten skall ha rätt att vidta åtgärder som bedöms vara nödvändiga för uppdragets utförande och utöver arvodet för tjänsten ha rätt att debitera Beställaren för eventuella kostnader som sådana åtgärder medför.

1.5 TullXperten skall ha rätt att avsäga sig ett avtalat uppdrag om utförandet av uppdraget skulle kunna strida mot interna riktlinjer, etiska råd eller regler samt om det kan antas att utförandet skulle strida mot lag. TullXperten skall ha rätt att avsäga sig uppdrag utan att informera Beställaren om skälen till beslutet.

 

2. Personuppgifter

2.1 Vid tillhandahållandet av tjänsterna kommer TullXperten att hantera personuppgifter för Beställarens räkning och TullXperten agerar då personuppgiftsbiträde åt Beställaren som är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen följer gällande lagar och regler. TullXperten åtar sig att endast behandla personuppgifterna i enlighet med Beställarens instruktioner och ska tillse att samtliga personer som kan komma att hantera personuppgifter inom TullXpertens uppdrag har åtagit sig att iaktta konfidentialitet enligt punkterna 3.2-3.4. TullXperten ska även vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vilka ligger inom TullXpertens kontroll i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

2.2 Beställaren ger genom detta avtal TullXperten ett allmänt förhandstillstånd att anlita andra biträden för behandling av personuppgifter och att ge tillåtelse till dessa biträden att i sin tur anlita andra biträden för behandling av personuppgifter. För anlitande av sådant annat biträde ska TullXperten tillse att sådant biträde är bundet av skriftligt avtal som ålägger biträdet samma skyldigheter som TullXperten som enligt denna punkt. För det fall att det av TullXperten anlitade biträdet inte fullgör sina sådana skyldigheter ska TullXperten vara ansvarig gentemot Beställaren för utförandet av biträdes skyldigheter som för egen prestation enligt detta avtal. TullXperten ska informera Beställaren om eventuella planer på att anlita nya eller byta ut befintliga biträden, så att Beställaren har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. Information om de biträden som TullXperten anlitar eller kommer att anlita ska lämnas till Beställaren skriftligen.

2.3 TullXperten ska i den mån det är möjligt med beaktande av behandlingens art hjälpa Beställaren genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, med syfte att hjälpa Beställaren att fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning.

2.4 Med hänsyn till behandlingens art och den information som finns tillgänglig, ska TullXperten även bistå Beställaren när denna ska tillse att skyldigheterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning fullgörs, inklusive (om tillämpligt) Beställarens skyldighet att (i) vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, (ii) anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten, (iii) informera Registrerade om Personuppgiftsincidenter, (iv) genomföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd, och (v) samråda med tillsynsmyndigheten före Behandling.

2.5 TullXperten ska, beroende på vad Beställaren väljer, radera eller återföra samtliga personuppgifter till Beställaren vid utgången av avtalets giltighetstid och radera befintliga kopior därav om inte EU- lagstiftning (inklusive lagarna i dess medlemsstater) kräver lagring av Personuppgifterna. TullXperten ska ge Beställaren tillgång till nödvändig information för att visa att skyldigheterna enligt denna punkt har fullgjorts.

 

3. Parternas ömsesidiga skyldigheter

3.1 Parterna ska ha en för sin verksamhet anpassad ansvarsförsäkring som omfattar eventuella skadeståndsanspråk enligt Villkoren. Detta skall dock inte gälla Beställaren i de fall han eller hon är en konsument enligt definitionen i Konsumenttjänstlagen (1985:716) § 1a.

3.2 Parterna förbinder sig att inte röja affärshemligheter eller annan konfidentiell information om den andra Parten för tredje part som inte äger laglig rätt att ta del av den. Med annan konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som någon av Parterna meddelat den andra Parten att de önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

3.3 TullXperten har rätt att röja information för tredje part i den mån utförandet av uppdraget så kräver, exempelvis vid inlämnande av tulldeklarationer, samt för att fullgöra skyldigheter som åligger TullXperten enligt lag eller enligt föreskrift från myndighet.

3.4 Sekretessförpliktelsen är giltig såväl under uppdraget som efter uppdragets slutförande.

 

4. TullXpertens skyldigheter

4.1 TullXperten skall utföra uppdraget med noggrannhet och omsorg på ett professionellt och fackmannamässigt sätt i enlighet med lagar, förordningar och vad som har avtalats med Beställaren.

4.2 TullXperten skall vara vaksam på felaktigheter i de enligt punkt 5.2 tillhandahållna uppgifterna och rapportera sådana omständigheter till Beställaren.

4.3 TullXperten skall snarast informera Beställaren i fall TullXperten bedömer att uppdrag inte kan utföras inom avtalad eller skälig tid.

4.4 TullXperten skall efter utfört uppdrag leverera tullhandling(ar) till Beställaren. Beställaren eller den person som Beställaren företräder är i egenskap av deklarant skyldig enligt tullagen (2016:253) 1 kap. 12 § att spara handlingar i åtminstone fem år efter taxebestämmande dag. Det åligger Beställaren att tillse att sådana handlingar som omfattas av kravet bevaras. TullXperten ansvarar inte för att deklarantens skyldigheter enligt tullagen efterlevs. TullXperten kan efter uppdragets slutförande på förfrågan från Beställaren och mot en rimlig ersättning bistå med handlingar som eventuellt finns bevarade hos TullXperten. TullXperten lämnar inga garantier för att handlingar finns bevarade eller för handlingarnas riktighet.

 

5. Beställarens skyldigheter

5.1 Beställaren skall ansvara för att TullXperten erhåller en fullmakt vari Beställaren eller den person som Beställaren företräder ger TullXperten behörighet att upprätta och inlämna tulldeklarationer till tullmyndigheter för dennes räkning. För det fall tullmyndighet efterfrågar fullmakt från TullXperten för uppdragets utförande skall TullXperten vara behörig att överlämna en kopia på fullmakten till myndigheten.

5.2 Beställaren skall svara för att TullXperten skriftligen och i god tid tillhandahålls den information som krävs för att TullXperten skall kunna fullgöra uppdraget. Detta gäller även när informationen tillhandahålls av en tredje part. Beställaren skall omgående skriftligen meddela TullXperten förändringar och felaktigheter i lämnade uppgifter samt andra förändringar av betydelse för uppdragets utförande, eller övriga omständigheter som påverkar TullXpertens möjligheter att utföra avtalat uppdrag på ett korrekt sätt.

5.3 Beställaren skall utan oskäligt dröjsmål kontrollera riktigheten i den erhållna tjänsten. Skulle det finnas fel eller misstanke om fel i tjänstens utförande skall Beställaren omedelbart meddela det till TullXperten.

5.3 Om TullXperten vid utförandet av avtalat uppdrag nödgas handla utan att först inhämta instruktioner, skall det anses göras för Beställarens räkning och på dennes risk.

5.4 Beställaren skall utöver normalt arvode ersätta TullXperten för rimliga kostnader, t ex resekostnader och budkostnader, som uppkommit för TullXperten i samband med uppdragets uppförande och i enlighet med Beställarens instruktioner.

5.5 Beställaren skall ersätta TullXperten för all skada och förlust, inkluderat men inte begränsat till intäktsbortfall, skadestånd, vite, böter och arvode för juridiskt biträde som TullXperten orsakas genom att Beställaren försett TullXperten med bristfällig, felaktig eller vilseledande information, agerat i strid mot tro och heder, agerat i strid med lag eller förordning eller agerat i strid med sina förpliktelser enligt Villkoren eller vad som annars har avtalats mellan Beställaren och TullXperten.

 

6. Ansvar och ansvarsbegränsningar

6.1 TullXperten ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som TullXperten har orsakat
Beställaren genom försummelse eller vårdslöshet.

6.2 TullXperten ansvarar inte för skada som orsakas av att sådan information som avses i punkt 5.2 kommer till tredje mans kännedom på grund av säkerhetsbrister i kommunikation som TullXperten rimligtvis inte kan påverka. Detta gäller kommunikation i alla former och i alla medier.

6.3 TullXperten ansvarar inte för skada som beror på Beställaren eller på grund av att den information som Beställaren har tillhandahållit TullXperten har varit otillräcklig eller felaktig. TullXperten skall inte heller vara skyldig att vidta åtgärder eller utredning för att säkerställa uppgifternas riktighet. Om TullXperten anser att sådana åtgärder eller utredning är nödvändiga för uppdragets utförande skall TullXperten ha rätt att debitera Beställaren eventuella kostnader som sådant merarbete medför.

6.4 TullXperten ansvarar inte för skada som beror på myndighetsbeslut eller annan myndighetsåtgärd som TullXperten inte styr över eller inte har kunnat förutse.

6.5 TullXperten ansvarar inte för skada som åsamkas Beställaren genom att TullXperten fullgör skyldigheter som åligger TullXperten enligt lag eller förordning, myndigheters föreskrifter eller andra åtaganden.

6.6 TullXperten ansvarar inte för skada som beror enbart på muntlig rådgivning.

6.7 TullXpertens ansvar skall under alla omständigheter vara begränsat till 100 % av det arvode som skulle ha debiterats om tjänsten inte hade varit felaktig.

6.8 TullXperten ansvarar inte för intäktsbortfall eller annan indirekt skada eller följdskada.

 

7. Reklamation

7.1 Vid skada som grundar sig i fel i en av TullXperten upprättad tulldeklaration eller likartad tjänst skall krav framställas skriftligen inom skälig tid men inte senare än 90 dagar efter taxebestämmande dag. Rör kravet fel i sådan tjänst som inte kan sägas ha en taxebestämmande dag ska kravet i stället framställas inom skälig tid men inte senare än 90 dagar efter den dag som tjänsten slutligen har levererats till beställaren.

7.2 Vid skada som grundar sig i felaktig eller försumlig rådgivning från TullXpertens sida skall krav framställas inom skälig tid men inte senare än 30 dagar efter att TullXperten har avlämnat ett slutligt resultat av uppdraget. I fråga om löpande rådgivningsuppdrag skall krav framställas inom 30 dagar efter att TullXperten har avlämnat den information som Beställaren menar har orsakat skada.

7.3 Ett krav från Beställaren skall under inga omständigheter få framställas efter den preskriptionstid som gäller enligt lag.

7.4 Om Beställarens krav har sin grund i en myndighets eller tredje mans krav skall TullXperten äga rätt att för Beställarens räkning bemöta det kravet. Om Beställaren själv eller genom ett annat ombud än TullXperten bemöter, reglerar, ingår förlikning eller på annat sätt vidtar åtgärd avseende ett sådant krav utan TullXpertens samtycke, ska TullXperten hållas skadeslös.

 

8. Force majeure

8.1 TullXperten skall vara befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren, exempelvis förseningar i fullgörande av uppdraget, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som TullXperten inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som sådana händelser räknas bland andra myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, kabelbrott som påverkar informationsöverföring, andra omständigheter som ligger utanför TullXpertens kontroll och som förhindrar informationsöverföring, och därmed jämställda omständigheter.

 

9. Betalning

9.1 Priser och betalningsvillkor regleras genom särskild överenskommelse mellan Beställaren och TullXperten.

 

10. Ändring av Villkoren

10.1 Dessa Villkor kan komma att ändras av TullXperten från tid till annan. Den senaste versionen av Villkoren skall alltid vara tillgänglig på TullXpertens webbplats, www.tullxperten.se. ändringar i Villkoren gäller enbart för uppdrag som påbörjas efter att ändringen har publicerats på TullXpertens webbplats. Beställaren kan på begäran alltid få tillsänt sig den senaste versionen av Villkoren. Om ändringar görs av Villkoren som är till nackdel för Beställaren skall Beställaren ha rätt att omedelbart säga upp samarbetet med TullXperten, dock endast under förutsättning att uppsägningen görs inom 30 dagar efter att de ändrade Villkoren har gjorts tillgängliga för Beställaren.

11. Tillämplig lag och tvistlösning

11.1 Parterna är överens om att dessa Villkor är skäliga och på ett rättvist sätt representerar det partsbruk som föreligger mellan Parterna och den sedvana som föreligger inom branschen samt att de motsvarar en rättvis fördelning av riskerna med de av TullXperten tillhandahållna tjänsterna.

11.2 Svensk lag skall tillämpas på Villkoren samt alla tillägg och bilagor.

11.3 Tvister med anledning av detta avtal ska hänskjutas till medling och/eller skiljeförfarande i enlighet med Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande. Sätet för skiljeförfarandet skall vara Göteborg. Det språk som skall användas är svenska.

11.4 TullXperten skall ha rätt att väcka talan vid allmän domstol i fråga om utebliven betalning.